Lựa chọn phương pháp xử lý khí thải như thế nào cho hợp lý?