Xử Lý Nước Thải Ngành Thực Phẩm, Tưởng Dễ Mà Không Dễ (Phần 1)