Khát Quát Về Hệ Thống Xử Lý Mùi, Tính Năng, Nguyên Tắc Và Ưu Điểm